Privacy Verklaring van Fonk vzw

Fonk vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fonk vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fonk vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fonk vzw
Andreas Vesaliusstraat 9C
3000 Leuven
016/679240
privacy@fonk.be

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere bezoekers, abonnees, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Fonk vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Klantenadministratie en dienstverlening (uitvoering overeenkomt)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fonk vzw
 • Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie) of producten van Dalton.be of Daltonshop.be.
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten of producten, nieuwsbrieven en uitnodigingen op basis van gerechtvaardigd belang.
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen, die direct aansluiten bij een recent bezoek, of producten die aansluiten bij een recente aankoop.
 • Papieren magazine
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • Persoonlijke kenmerken: gender, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal van jou als je naar een activiteit georganiseerd door Fonk komt.

Wanneer je naar een activiteit van Fonk komt, kan het zijn dat je gefotografeerd wordt en dat deze foto’s op onze website en onze social media verschijnen om onze evenementen te documenteren.  Je kan je foto na publicatie altijd laten verwijderen. Stuur daarvoor een bericht naar privacy@fonk.be

Voor publicatie van foto’s met kinderen waarop ze herkend kunnen worden, vragen we toestemming aan de begeleidende persoon.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wanneer je iets publiek post over een activiteit van Fonk vzw op social media of een website, is het ons toegelaten om die te gebruiken en eventueel te delen op onze website of andere sociale media (Facebook, Instagram, …)

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de organisatie.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagd commerciële mails.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij ( TicketMatic, Google, PHPlist, Vixy, Film Freeway, Sociare) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud
 • Het verzorgen van de internet omgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Administratie en beheer van online aankopen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met STUK vzw (voor Cinema ZED, Kortfilmfestival en DOCVILLE).
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

Een regelmatige partner van Fonk vzw is  30CC (enkel voor klantenbeheer van tickets van Cinema ZED, Kortfilmfestival en DOCVILLE)

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Bewaartermijn

Fonk vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het postadres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Fonk vzw werkt met bepaalde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te vermijden dat vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang of verspreiding van je persoonsgegevens – op een wijze die niet in lijn is met wat er in deze privacyverklaring staat –  zou kunnen plaatsvinden.

Fonk  is geenszins aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van je persoonsgegevens door een derde.

Je moet dan ook zelf verantwoordelijkheid tonen met betrekking tot je gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld door alle ongeoorloofde toegang tot je aanmeldings- en toegangscode te vermijden. Je bent als enige aansprakelijk voor het gebruik van onze website, je IP-adres en je identificatiegegevens, met inbegrip van het vertrouwelijke karakter daarvan.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Fonk vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24.05.2018.